Adventi meghitt várakozás


2015. 12. 14. 


A Makovecz Imre Általános Iskola, az Orfeusz Egyesület és az O’sváth Gyűjtemény összefogásával december 14-jén, hétfőn újabb adventi rendezvényre került sor az O’sváth Gyűjtemény olvasótermében. Megnyitó beszédében Kazamér Tibor igazgató úr kiemelte: az ünnepi hangverseny célja, hogy Csenger városának ne csak karácsonyi hangversenye legyen, hanem legyen egy „Adventi meghitt várakozás” elnevezésű rendezvény is, ahol a csengeri művész palánták bemutatkozhatnak.

Az adventi hangulatot az Orfeusz Egyesület kórusának éneke teremtette meg, a „Jövel Immánuel” című gregorián ének szólóját Mester Zsolt énekelte.

Az összejövetel során Gereta Oleszja tanítványai tanúbizonyságot tettek tehetségükről és felkészültségükről. Tősér Dorka, Bíró Boglárka, Szilágyi Hanna, Papp Vivien, Papp Evelin, Aranyász György és Aranyász Júlia tartottak zongora-bemutatót. A darabok között adventi, karácsonyi verseket hallgathatott meg a közönség a Szivárvány Színház tagjainak előadásában: Nagy Imréné, Mester Zsolt és Katona Levente meghittséget varázsolt a terembe, a szívekbe. Vincze Milán és Vincze Áron tanulók szavalata lenyűgözte a hallgatóságot.

Az est megkoronázásaként Horváth Gábor, a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola negyedik osztályos tanulójának zongorajátéka csendült fel. A több országos versenyen díjazott zongorista elbűvölte a közönséget.

A rendezvény záró momentumaként a hallgatóság együtt énekelte a felzendülő karácsonyi énekeket az Orfeusz Egyesület kórusával.

Reméljük, hogy sikerült megteremtenünk az ünnep meghitt hangulatát a szívünkben, és ez a rendezvény nemcsak egy egyszeri alkalom lesz, hanem hagyományt fog teremteni.
Megemlékezés a csengeri születésű
kiváló mérnök-matematikusról,
Dr. Fazekas Ferencről


2015. 12. 02. 

2015. december 2-án ismét egy érdekfeszítő előadásnak adott helyet az O’sváth Gyűjtemény, melynek keretében megismerhettük azt a csengeri születésű mérnök-matematikus professzort, akit talán ezidáig kevesen ismertek: Dr. Fazekas Ferencet.

A mérnöki szakma öt kiválósága érkezett hozzánk Dr. Zobory István, a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karának professzora, Dr. Csiba József nyugalmazott mérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem docense, illetveWeszely István nyugalmazott mérnök, akik mindannyian Fazekas Ferenc jó ismerői, egykori tanítványai, majd kollégái voltak. Nyíregyházáról érkezett körünkbe Dr. Popovics László mérnök úr. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamarát Képes Gábor nyugalmazott közlekedésmérnök képviselte Mátészalkáról.

A fényképes vetített előadás kezdetén Dr. Zobory István köszöntötte a résztvevőket, kiemelten a szép számmal megjelent tanulóifjúságot. Hangsúlyozta, hogy a 2008-ban elhunyt műegyetemi matematika professzorhoz sok évtizedes ismeretség - később barátság - fűzte, mely egészen I. éves egyetemista koráig nyúlik vissza. Kiváló előadóként emlékszik vissza rá, aki tréfás sziporkákkal és sok történelmi megjegyzéssel színesítette az egyetemi órákat. Jellegzetes, balra dőlő, erősen kalligrafált betűi mindenki emlékezetében megmaradtak.

Az életrajzi adatokból megtudhattuk, hogy Fazekas Ferenc 1922-benszületett Csengerben. Édesapja id. Fazekas Ferenc vámtisztviselő, édesanyja Bessenyey Erzsébet háztartásbeli volt, akik rajta kívül egy leányt és egy fiút neveltek. Elemi iskoláit Csengerben, középiskoláit Sátoraljaújhelyen, majd Munkácson végezte. Itt ismerkedett meg a későbbi feleségével, Zeman Mercédesszel. Egyetemi tanulmányait 1941-ben kezdte a Budapesti Műszaki Egyetemen, amit aztán a 2. világháború kettészakított. 1945-ben egy aknarepesz a jobb karját leszakította, ám ez nem akadályozta meg a későbbi tudományos előrejutásban. 1947-ben gépészmérnökként diplomázott és élete innentől kezdve a műegyetemi matematika oktatásához kapcsolódott. 1966-ban műszaki doktor, 1968-ban a matematikai tudományok doktora. 1956-tól docensként, 1958-től dékánhelyettesként vett rész a Közlekedésmérnöki Kar oktató munkájában.
Rendívül színes egyénisége (oktató professzor, szerkesztő, tudományos kutató, tudományszervező), hatalmas életműve nemzetközi szakmai körökben is elismert volt. Több külföldi egyetem tiszteletbeli doktorává/professzorává választotta.

Legendás, 26 kötetes, puritán-szürkészöld színű tankönyvsorozatából („Műszaki Matematikai Gyakorlatok”) mérnökhallgatók ezrei tanulhattak. A sorozaton belül hétnek az írója, 19-nek pedig a szerkesztője volt. Minden egyes kötetre jellemző volt az egységes szemléletű tárgyalásmód, az igényesség, a gondos szerkesztés, a jellegzetes tudáselemek és a jól érhető példák megjelentetése legyen szó a lineáris algebráról, a függvénytanról, a differenciálegyenletekről, vagy akár a vektoranalízisről.  A sorozat minden egyes kötete két kiadást, de számos kötet akár 4 kiadást is megért, valamint számos külföldi ország (USA, Nagy-Britannia, Egyiptom, Szovjetunió) tudományos kiadója is megjelenésre méltónak ítélte.

Kiváló szakcikkíróként mintegy 160 szakcikk származik a tollából főként a mátrixelmélet témakörben.
A szakmérnök szak szakvezetőjeként tanítványait maga köré gyűjtötte és tudományos kutató-fejlesztő munkára serkentette. Tudományszervezőként, közösségformálóként - nem titkoltan nemzetegyesítő céllal - tudományos konferenciákat szervezett szerte a Kárpát-medencében. Az évtizedeken át rendszeresen, évente négyszer megtartott, magas szakmai színvonalú ún. KAMM- és a nemzetközi PAMM-konferenciák szellemi atyjaként a Professzor Úr egészen haláláig fáradhatatlanul munkálkodott. Ezeken a fórumokon sor kerülhetett a szakma legjobbjainak találkozására és munkájuk eredményeinek érdemi megvitatására. A konferenciák előadásainak anyagából aztán angol nyelven megszülettek a ”Monographical Booklets” füzetek, mely monográfia-sorozatból 33-at szerkesztett is.
Fazekas Ferenc munkásságának ismertetésekor nem szabad megfeledkeznünk hűséges társáról és segítőjéről, hitveséről, Zeman Mercédeszről, mindenki Merci nénijéről, aki az írásbeli anyagok legépelésével az életmű részévé vált. A konferenciák állandó résztvevőjeként, segítőjeként mindenkiben kedves emlékeket ébreszt.

Zobory Professzor Úr a következő szívhez szóló gondolatokkal zárta tudományos értekezését: „Csenger Városa nem a legnagyobb hazánk városai közül, de mégis hatalmasan kiemelkedik azáltal, hogy szülötte, Dr. Fazekas Ferenc mérnök-matematikus professzor óriási életművet alkotott az alkalmazott mérnöki matematika tudományában és a magyar mérnök társadalom képzésében. Nemes jelleme, akaratereje, hazaszeretete és háborús sérülése ellenére meglévő tettrekészsége és kitartása hatalmas ívű, nehezen megelőzhető professzori, tudományos kutatói, szerkesztői, és nagy létszámokat mozgató, a trianoni határokon átnyúló tudomány-szervezői tevékenységre sarkallta. Tanítása beépült tanítványai tudásába, és ezen át szelleme folyamatosan munkál a magyar mérnöki géniusz alakításának folyamatában.
Beszámoló az O’sváth Gyűjtemény
megnyitójáról


2015. 10. 02.

A csengeri Osváth Gyűjtemény - hosszantartó és gondos szervezés után - 2015. október 2-ántartotta hivatalos megnyitó ünnepségét.

A helyszíneket több részre osztottuk: a nagyszámú meghívott vendégre való tekintettel a rendezvény első felére a Makovecz Imre Általános Iskola aulájában került sor, majd zárásként az O’sváth Gyűjtemény előtt folytatódott a műsor.
A külhonból érkező, hazai és csengeri vendégeket, valamint a sajtó munkatársait a Gyűjtemény épületében várta O’sváth György, a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete.  A kezdési időpont előtt, az épület helyiségeit körbejárva vonult át a mintegy 130 fős vendégsereg a szomszédos aulába.

A Dani Attila tárogatóművész által felcsendülő Himnusz után Forján Zsolt, Csenger Város Polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelten Boross Péter volt miniszterelnököt, Martonyi János volt külügyminisztert, Schamsula György és Kádár Béla volt minisztereket, illetve Kovács Sándort, a térség országgyűlési képviselőjét. Beszédében kiemelte, hogy kultúra nélkül nincsen gazdasági felemelkedés és hangsúlyozta a gyűjtemény térségben betöltött szerepét.
O’sváth György egy Martin Luther King-től származó idézettel kezdte beszédét: „I have a dream” – „Volt egy álmom”. Ennek kapcsán kifejtette, hogy 40 évig tartó gyűjtőmunkájának eredményét, a 37 ezer kötetnyi könyvet abban a térségben szerette volna elhelyezni, ahol a családja több száz évig élt és tevékenykedett: tette mindezt azért, hogy a szatmári térség szellemi tartaléka legyen és kisugározza azt a szellemiséget, amit az O’sváth-család képvisel. Megköszönte a Magyar Köztársaság miniszterelnökének és a kormány tagjainak, hogy az állami tulajdonban lévő épületet átadták Csenger Városának, így helyet kaphatott a gyűjtemény. Köszönte továbbá Csenger Város vezetésének a hozzáállását is. Nyomatékosan aláhúzta, hogy a gyűjtemény csak tartalmas rendezvényekkel lehet a környék szellemi központja.

Martonyi János ünnepi beszédének kezdetén visszament az időben egészen 1979-ig, amikor Brüsszelben megismerhette O’sváth Györgyöt. Véleménye szerint György mindig is magyarként érzett, gondolkodott, cselekedett. Elmondta, hogy az egyéni identitás nem létezhet közösségi identitás nélkül, ezt a közösségi identitást pedig O’sváth György maximálisan képviseli. Mivel a világ globális, de az ember lokális, O’sváth György számára három szálon volt fontos a hovatartozás: nagyon fontos volt a családi közösség, a családhoz tartozás. Lokálpatrióta mivoltából adódóan Csengerhez, Szatmárhoz is ezer szállal kötődik. Tartozik továbbá Európához is: európai ember, aki nyitott a világra, az emberiségre, a legnagyobb közösségre. Ez az egész pedig mind-mind együtt van a gyűjteményben. Végszóként hangsúlyozta annak fontosságát, hogy minél többen jöjjenek, érezzék át a gyűjtemény üzenetét, az értékeket, amelyeket közvetít.

A gyűjtemény tartalmát és összetételét Melan Karolinakönyvtárvezető ismertette. A könyvgyűjtemény nagyrészt történelmi vonatkozású köteteket tartalmaz, mind a magyar, mind a világtörténelem terén. Ugyanakkor számos szépirodalmi és társadalomtörténeti mű sorakozik a polcokon. Kutatókönyvtár lévén, az intézmény célja, hogy ide vonzza a térségből, illetve egész Magyarország területéről azokat a szakembereket, tudósokat, akik a történelem terén kívánnak kutatómunkát végezni. Ilyen szakembereket tömörít a Partiumi Területi Kutatások Intézete, amely a Nyíregyházi Főiskola és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem közös kutatócsoportjának a munkáját szervezi. Dr.Szilágyi Ferenc egyetemi docens bemutatta az említett csoport céljait, terveit, kiemelve, hogy első alakuló munkaülésüket az O’sváth Gyűjtemény épületében fogják tartani ez év novemberében.   

A beszédeket színes, főként helyi tehetségek produkcióiból álló kulturális programok színesítették:Dani Attila tárogatóművész produkciója, Marozsán Zoltán énekművész előadása a Mozart musicalből („Csillagok aranya”), Horváth Gáborzongorajátéka, Talpas András István pásztorbotolója, a Művelődési Központ néptánccsoportja,Szabó János szavalata (Radnóti Miklós: Nem tudhatom) és az Orfeusz Egyesület népdalcsokra.

Az aulában zajló események a Gyűjtemény előtt folytatódtak, ahol Bartha Gyula református esperes Györgyhöz fordult és közvetlen, szívhez szóló szavakkal méltatta a rendezvény és a gyűjtemény jelentőségét. Ünnepi imádságos szavait és áldását mindenki áhítattal hallgatta.

Az események betetőzése az ünnepélyes szalagátvágás volt.
A sokaság ezek után ismét lehetőséget kapott, hogy betekintést nyerjen a kézikönyvtárba, az antik könyvtárba és a személyes emléktárgyakat, családi relikviákat bemutató Osváth-emlékszobába.
A rendezvény záró momentuma az állófogadás volt a városi étkezdében, ahol a nap kötetlen beszélgetéssel végződött.
HU

A csengeri
O’sváth
GyűjteményAz O’sváth Gyűjtemény alapítójáról, O’sváth György rendkívüli és meghatalmazott nagykövetről kapta nevét, aki számos családi-történelmi szállal kapcsolódik a szatmári térséghez. A hétszilvafás nemesi család gyökerei egészen a XIV. századig vezethetők vissza. Az O’sváthok megyei tisztségviselőket, törvényszéki bírákat, ügyészeket, katonákat, helytörténészeket, sőt írókat és református lelkipásztorokat is adtak Szatmár vármegyének. O’sváth György küldetésének tekintette a családi és nemzeti gyökerek felvállalását, felkutatását és megőrzését. A történelem iránti szenvedélye tudatos gyűjtőmunkára sarkallta. A37 000 kötetes könyvgyűjtemény nagyrészt történelmi könyveket tartalmaz mind a magyar, mind a világtörténelem terén, de számos szépirodalmi művel is büszkélkedhet.

Az O’sváth Gyűjtemény könyvtára két részleggel rendelkezik: a kézikönyvtárral és az antik könyvtárral. A kézikönyvtár 34200 kötete közül elkülöníthető a Genfi Magyar Könyvtárból származó 13000 kötetes gyűjtemény, amely Szabó Zoltán könyvgyűjtőhagyatékaként maradt ránk. Ezen teljes mértékben magyar nyelvű állomány javarészt szépirodalmi műveket sorakoztat fel, köztük számos közismert, olvasóbarát, akár populáris művel. Ugyanakkor találunk itt gyermekkönyveket, filozófiai, tudományos, vagy éppen művészeti témájú példányokat is.

A kézikönyvtár fennmaradó részét többségében történelmi könyvek alkotják. A magyar történelemmel foglalkozó köteteket a különböző történelmi korszakok szerint csoportosítottuk, majd a korszakok kronológiai sorrendjét figyelembe véve alfabetikus sorrendben helyeztük őket polcra. Ennek eredményeként polcainkon fellelhetőek az Árpád-kortól a rendszerváltásig, a kuruc koron, a felvilágosodáson, a Horthy-koron vagy a kommunizmuson át, bármely periódust ismertető könyvek. Az elektronikus katalogizálás során számos helyi kötődésű műre is bukkantunk, amelyek mind Szatmár történelmét, kultúráját mutatják be. A történelmi könyvek mellett a magyar nyelvű kötetek között fellelhetőek a társadalomtörténeti, genealógiai, vallási, művészeti, valamint szépirodalmi művek is. Továbbá itt találhatóak a Máltai Lovagrendről szóló könyvek, melyek semmiképp nem maradhatnak ki egy olyan ember gyűjteményéből, aki 15 évig volt a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke. A kézikönyvtárat gyarapítják a világtörténelemmel foglalkozó nagyrészt idegen nyelvű művek is. Ezeket aszerint rendszereztük kollégáimmal, hogy melyik ország történelmére vonatkoznak. A skála ez esetben is hihetetlenül széles. Számos kötet taglalja a német, francia, angol, illetve orosz történelmet, de természetesen nem maradhat ki Európa többi országa sem. Ugyanakkor vannak könyveink Ázsia, Afrika, Dél-Amerika és Ausztrália történelméről is.

AzO'sváthGyűjtemény legértékesebb része az antik könyvtár, amelyben 2800 - nagyrészt idegen nyelvű - kötet található meg, elsősorban német, francia és latin nyelven. Ajavarészt XVI. és XVIII. század közötti időszakból származó kötetek között fellelhető számos nagy értékű könyv, illetve könyvritkaság.

A könyvtári részlegen túl az O’sváth Gyűjtemény különleges színfoltja a családi tárlat. Az O’sváth emlékszobában elhelyezett családi emléktárgyak és relikviák között megtekinthetjük a család nemesi okleveleit, Hegymegi Kiss Áron püspök bibliáját, festményeket, bútorokat, illetve Herendi-porcelán szobrokat.

Az emlékszoba nyitva áll az érdeklődők előtt, szeretettel várjuk kedves látogatóinkat. Az olvasni kívánóknak pedig rendelkezésükre áll az olvasóterem, ahol a kézikönyvtár köteteit lapozgathatják. Kutatókönyvtár lévén - nem titkolt célunk, hogy intézményünkbe vonzzuk a térségből, illetve egész Magyarország területéről azokat a szakembereket, tudósokat, akik a történelem terén kívánnak kutatómunkát végezni. Így például könyvtárunk a Nyíregyházi Főiskola és a Partiumi Keresztény Egyetem közös kutatóhelyéül szolgál.Ugyanakkor az O'sváth Alapítvány nemcsak könyvtári, hanem közművelődési tevékenységet is szeretne felvállalni, hogy különböző konferenciák, kulturális tevékenységek és ismeretterjesztő előadások révén a helyi és a határmenti magyarság kultúráját szolgálhassa.

ENG
The O’sváth
Collectionin
CsengerThe O'sváth Collection was named after its founder, György O'sváth - the Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Hungary, who has a variety of family connections with the Szatmár region. The roots of the noble family can be traced back to the XIVth century. The O'sváth family has given county officials, forensic judges, prosecutors, soldiers, local historians, writers and even Protestant pastors to Szatmár county. György O'sváth considered it his mission to search for his family and national roots, as well as to preserve them. His passion for history prompted him to do a deliberate collecting work. His book collection contains 37,000 volumes, most of them being historical books referring to either Hungarian or world history.  At the same time there are several literary works.

The O'sváth Collection Library has two sections: the reference library and the antique library. The 34200 books of the reference library include the legacy of the book collector Zoltán Szabó: a 13000-volume collection deriving from the Hungarian Library of Geneva.  This collection mostly contains literary works, among them numerous well-known, reader-friendly, and popular books in Hungarian language. At the same time we can find here children's books, as well as philosophical, scientific, or even artistic items.

The other part of the reference library is mainly composed of historical books. The items referring to Hungarian history are grouped according to the different historical periods, and they are placed on shelves in alphabetical order, also taking into account the chronology of the eras. As a result, there are books on any historical periods from the Árpád-age to the end of the communist regime, including the Kuruc age, the Enlightenment, the Horthy age, or the communism. During the electronic cataloging several books with local connections have been found, all of which present the history and culture of the Szatmár region. In addition to the historical books there are socio-historical, genealogical, religious, artistic and literary works among the Hungarian volumes. Furthermore you can find books on the Knights of Malta Order, which cannot be left out of the collection of a man who was president of the Hungarian Association of Knights of Malta for 15 years. The reference library also includes numerous books on world history, most of them written in a foreign language. They are systematized according to the countries to which they refer. The scale is incredibly broad: many books discuss German, French, English, or Russian history, and of course other European countries cannot be omitted either. At the same time, there are books about the history of Asia, Africa, South America and Australia, as well.

The most valuable part of the O'sváth Collection is the antique library, which contains 2800 volumes, most of them written in a foreign language (German, French, or Latin). These books that derive from the period between the XVIth and XVIIIth centuries include several valuable and rare items.
 Besides the library, the family exhibition is also a special section of the O'sváth Collection. Among the family tokens and relics placed in the O’sváth memorial room, we can have a look at the family’s noble warrants, bishop Hegymegi Kiss Áron’s bible, paintings, furniture, as well as chinaware of Herend.

The memorial room is open for those interested, our visitors receive a warm-hearted welcome. Those who would like to read, can use our reading room. Being a Research Library it is our unconcealed aim to attract in our institution the experts and scientists of the region and from the whole territory of Hungary who wish to carry out research work in the field of history. For example, our library serves as the common research centre of Nyíregyháza College (Hungary) and the Christian University of Partium (Oradea, Romania). At the same time the O'sváth Foundation would also like to take part in the organization of cultural activities, various conferences, and educational presentations to serve local and cross-border Hungarian culture.

RO

Colectia
O’sváth
din CsengerColectia O'sváth a fost numit dupa fondatorul sau, György O'sváth ambasador extraordinar și plenipotentiar care are legaturi cu zona Satu Mare cu mai multe relatii familiale si istorice. Radacinile familiei nobile se intind pana la secolul XIV. Familia O'sváth a daruit zonei istorice Satu Mare oficiali judetene, judecatori, procurori, soldati, istorici locali, scriitori, precum si pastori protestante. Misiunea domnului György O'sváth era rascolirea si asumarea radacinilor familiale si nationale. Pasiunea fata de istorie l-a determinat in activitatea sa de colectionar. Colectia are 37 000 volume si este format in mare parte din carti istorice atat din istoria maghiara cat si din cea mondiala. Totodata colectia se poate mandri cu o serie de opere literare.

Biblioteca Colectiei O'sváth are doua sectoare: biblioteca de referinta si biblioteca antica. Din cele 34200 volume ale bibliotecii de referinta se poate distinge cele 13000 de carti din Biblioteca Maghiara din Geneva, pe care colectionarul de carte Zoltán Szabó ne-a lasat o mostenire. Aceasta colectie in limba maghiara contine in mare parte opere literare, inclusiv carti bine cunoscute si populare. In acelasi timp, gasim aici volume pentru copii, precum si exemplare filosofice, stiintifice, sau chiar artistice.

Restul volumelor din biblioteca de referinta sunt in marea majoritatea lor carti istorice. Volumele in care este tratata istoria maghiarilor sunt grupate pe diferitele perioade istorice, și puse pe rafturi in ordine alfabetica tinand cont de ordinea cronologica a perioadelor. Ca urmare acestui fapt, pe rafturile noastre se gasesc carti care prezinta diferite perioade istorice incepand din perioada lui Árpád pana la schimbarea regimului comunist, trecand prin epoca curutilor, a Iluminismului, sau a regimului Horthy. In cursul catalogizarii electronice au fost regasite numeroase opere cu afilieri locale, care descriu istoria, cultura zonei istorice Satu Mare. Pe langa cartile de istorie sunt disponibile si lucrari socio-istorice, genealogice, religioase, artistice, precum si opere literare. De asemenea in biblioteca noastra mai puteti gasi carti despre Ordinea Cavalerilor Maltezi, care, in orice caz, nu pot sa lipseasca din colectia unui om care a fost presedintele Asociației Cavalerilor Maltezi din Ungaria, timp de 15 ani. Biblioteca de referinta mai contine si carti de istorie mondiala, majoritatea acesteia fiind scrise intr-o limba straina. Ele sunt grupate si sistematizate in functie de istoria tarii la care se ferera. Si in acest caz scara este incredibil de larga. Multe carti prezinta istoria tarilor ca Germania, Franta, Marea Britanie sau Rusia, dar, desigur, din colectie nu lipsesc nici celelalte tari din Europa. In acelasi timp colectia contine carti istorice ale altor continente, precum Asia, Africa, America de Sud sau Australia.

Partea cea mai valoroasa a colectiei O'sváth este biblioteca antica, care include 2800 de volume, majoritatea fiind scrisa intr-o limba straina, in principal, in germana, franceza sau latina. In marea lor majoritate intre volumele din secolele XVI. - XVIII. se pot regasi multe carti valoroase si foarte rare.


In afara de colectia de carti, in cadrul colectiei de specialitate O'sváth se regaseste si expoziția familiala, in care sunt expuse obiectele si relicvele familiei, precum carta nobila, biblia episcopului Hegymegi Kiss Áron, picturi, mobilier, sculpturi si portelan din Herend.

Expozitia familiala este deschisa in fata celor interesati, vizitatorii pe care le asteptam cu drag. Iar pentru cei pasionati de lectura le sta la dispozitite si o sala de lectura, unde se pot citi cartile din biblioteca de referinta. Fiind o biblioteca de cercetare scopul nostru este de a atrage in institutia noastra expertii si oamenii de stiintă din zona sau de pe intregul teritoriu al Ungariei care vor sa efectueze lucrari de cercetare in domeniul istoriei. De exemplu, biblioteca noastra serveste ca centru comun de cercetare pentru Colegiul din Nyíregyháza (Ungaria) si Universitatea Crestina Partium (Oradea, Romania). In acelasi timp, Fundația O'sváth ar dori sa-si asume si responsabilitati de organizare a diferitelor evenimente culturale, ca conferinte, activitati culturale si prezentari educationale care sa contribuie la cultura maghiara locala si transfrontaliera.

Beszámoló
a Dsida Jenő könyvbemutatóról2015. 09. 19. 

A csengeri O’sváth Gyűjtemény épülete Dsida Jenő könyvbemutatónak adott otthont szeptember 19-én, a XIV. Almafesztivál programjainak keretében. A lelkes hallgatóság a Veszprémben élő, erdélyi származású házaspár-szerzőpáros, Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla Erdély-sorozat: Magyar Zsoltár – Dsida Jenő című irodalmi fotóalbumát ismerhette meg.
Láng Gusztáv kiváló irodalomtörténész előadása először Dsida Jenő küzdelmekkel teli életútját tárta fel a közönség előtt. Az előadás címe – „A hazatérő Dsida” – nyilvánvaló utalás a költő csengeri kötődéseire.
Ezt követően Lőwey Lilla irodalomkutató a veszprémi Péter Pál kiadó gondozásában 2015-ben megjelent kötetet ismertette. A Váradi Péter Pál által Szatmárnémetiben és Kolozsváron készített fotók hűen illusztrálják azokat a helyeket, amelyek meghatározták a költő életét. A könyv idéz a költő levelezéseiből, részletesen ismerteti Dsida Jenő rövid életének mérföldköveit, amelyek nagyban meghatározták költészetét is. Az édesanyjával való kapcsolata, a vallásos neveltetés, az iskolai évek, az első szerelmek, majd az egyre jobban elhatalmasodó betegség mind ott tükröződnek a könyvben idézett versekben.
Néhány Dsida költeményt a közönség is meghallgathatott Soós Andrea előadóművész tolmácsolásában. Végül pedig felzúgott a Psalmus Hungaricus (Magyar Zsoltár), amelyben a költő maga köré akarta gyűjteni a magyarokat.

                „Ülj ide, gyűlj ide, népem
s hallgasd, amint énekelek,
amint a hárfa húrjait,
feszült idegem húrjait
jajgatva tépem,
ó, népem, árva népem!”


És arra kérte őket, hogy mindannyian vele együtt daloljanak.

                „- dalolj velem,
mint akit füstös lángokra szítottak
vérszínű, ósetét, nehéz, fanyar borok,
dalolj velem hörögve
és zúgva és dörögve,
tízmillió, százmillió torok!”


A szívmelengető együttlét során a vers ereje által egy pillanatra valóra vált a költő álma, ugyanis a magyarok valóban összegyűltek, hogy az ő verseit hallgassák, és a lelkük együtt dalolt vele a strófák ritmusára.
Minden jog fenntartva  ©  2017